Welcome to Scribd!

Hogyan lehet leszokni a labirintusról

Amit a MAG-csoportnak szóló könyvekben elétek tárok, azzal lehet élnetek — és lehet visszaélnetek is. Hogy ki lesz az, aki igazán Élni kíván mindeme Tanításokkal, és ki lesz az, aki csak visszaélni akar azzal, kinek-kinek benső Tisztaságán múlik.

Lézerkódolás az alkoholizmusra, ami befolyásolja

Mondhatjátok, és bizonnyal mondjátok is: ha olyannyira nagy a visszaélés veszélye, miért adatom mégis közre e köteteket, s mindazt, ami azokban leírattatott, hisz ti sem adjátok a kicsiny gyermek kezébe a gyufát, mert az még, ha elméletben tudja is: azzal játszódnia micsoda veszélyekkel járhat, a gyakorlatban még nem tudja ugyanazt, s bizony: ténylegesen is súlyos tragédiákat okozhat e tudatlansága miatt.

Mondhatjátok tehát ezt, és igazatok is volna: ti azonban már nem vagytok gyermekek! Nem, és ha földi Utatokon még csak mint elméleti — tudati ismeretet tudjátok is: minő veszedelmet szabadíthattok magatokra is és másokra is, ha nem Élni, és nem Éltetni: csak visszaélni vagytok hajlandóak e Tanításokkal, már mint gyakorlati Szellem-tudati ismeretet is ismeritek magát a Veszélyt, hiszen ha ez nem ekként volna, ha nem csupán visszaélni akart volna mindőtök az Erővel, amely egykoron birtokában volt, nem is ott állnátok, nem azon a Mélység-szinten, ahol álltok, s amelyre éppenhogy az ellentét szavát követve süllyedtetek mind, ama ellentét szavát követve, aki, mint egykor, ma is, és mindenkor megkísérelte és meg is fogja kísérelni, hogy a néktek adott erőt kitépje kezeitekből, vagy hogy benneteket magatokat késztessen az Erővel való hamis sáfárkodásra, éspedig abban a reményben, hogy megtarthat benneteket a maga fennhatósága alá is tartozó szinteken, s még akár mélyebbre is rántson, mint voltatok akkor, amikor az Utak sora végre kezdetét vehette számotokra.

Aki tehát kezébe veszi e könyveket, mint érett, és önmagáért felelni hogyan lehet leszokni a labirintusról felnőtt kell az abban leírtakhoz nyúljon, és mégis akként, hogy közben egy pillanatig sem felejti el: ha felelősségében felnőtt is, azért csak kicsiny, akként, amiként mindenki más is az, még mi magunk is, akik a Mennyei szinteken vagyunk, mert mind Istennek Kicsinyei vagyunk.

hogyan lehet leszokni a dohányzásról önhipnózis révén a dohányzásról való leszokás stressz

Kicsinyek vagytok tehát, akik az ÚR Krisztus kezét fogva léphettek, s az Ő mindennél hatalmasabb és szentebb Szeretetének fényében növekedhettek, és kell is, hogy növekedjetek és kell, hogy abban erősödjetek a Teremtő EGYSÉG: Atyánk, Krisztusunk és Áldott Égi Anyácskánk örömére, akként, amiként minden más Teremtmény is növekedik, s ti még inkább kell, hogy akarjatok is növekedni, hogy Visszatérjetek a mélységből, s már a Mennyei Szinteken folytassátok növekedésteket a Szeretetben, a Szeretet által és a Szeretetért: Istenünk még nagyobb Öröméért, hisz amiként az a ti gyermekeiteknél is van, akként van a Mindenség teljességében, és Teremtőnk Öröme abban rejlik, ha látja: Kicsinyei erősödnek és növekednek a Bölcs Szeretetben és a Tiszta Akaratban, hogy igazán Naggyá legyenek a maguk kicsinységében is.

E másféle hogyan lehet leszokni a labirintusról azonban nem csak az imént említett energetikai gyógyításhoz: mindennapi munkánkhoz hogyan lehet leszokni a labirintusról nélkülözhetetlen lett volna, s mert e Feladat néki rendeltetett az Úr által, ő kellett birtokosává legyen az ehhez szükséges energiának is.

Még azok közül is néki adatott meg, hogy a Fent Világából alááramoltatott, a Kozmikus és Globális Erőkből, valamint a saját Szellemi energiáiból pont azt a rezgés szintű és rezgéserősségű energiát nyerje, amely a rendelkezésére állhat, s amelyre szüksége volt, és van, akik hasonló Utat jártak - járnak, mint amelyet ő járt, s jár, mert mint mondtam, még egy teljességgel azonos történéseket adó Utat sem lehetnétek képesek egyként megélni, vagyis más és más energiák befogadására váltok képessé ugyanazon Út révén, mert ha a Kozmikus és Globális energiák hasonlóak volnának is, más lesz a tudati és Szellemi energia, amiként más, a magatok feladatához rendeltetett Energiát vehetitek Őrszellemeitektől is, vagy szükség esetén önnön felsőbbrendű ÉN-eitektől, ismét csak az Őrszellem közreműködésével, mint aminő Energiát munkatársam felé áramoltatunk: én közvetlen módon, az Úr, és Szentlélek Mária közvetve, rajtam keresztül.

Ekként viszont használni is más és más féle energiákat lehettek képesek. A Szeretet energiáját azonban már kell, hogy mindannyian be tudjátok fogadni: amiként be is fogadjátok, ki ilyen, ki olyan mértékben.

Viszont, ha már befogadni képessé lettetek, képessé kell legyetek azt tovább áramoltatni is. S ti, akik a Belső MAG-hoz tartoztok, már nem csak mindáltalá-nosan kell azt továbbáramoltassátok, de akár célzottan is, megtámogatva véle más Testvéreiteket, mindenkor azt a csakrát energetizálva, amelynek működése a leginkább megerősítésre szorul.

a dohányzásról való leszokás immunitása nőtt utasítások a dohányzás elleni mágnesek használatához

Minthogy annak megállapítására: mely Testvérnek melyik csakrája működik a legkevésbé rendeltetésének megfelelően, még csak kevesen képesek közületek, elsőként a test teljességének energiával való megtámogatását kell megtanuljátok és alkalmazzátok: hogyan lehet leszokni a labirintusról azt már igenis, hogy kell, hogy alkalmazzátok, s nem csak a ma mellettetek élők érdekében! Ezzel ugyanis segítségére lehettek annak, akit ma kell megtámogatnotok, de egyben már a Holnapok feladatára is készülhettek, amely a Szeretet Erejének mind nagyobb mértékben való kiáramoltatása, vagyis annak mozgatása lesz.

Mint mondtam, a Szeretet Ereje is, amiként minden: energia, s mint ilyen Istennek Eleme, vagyis Teremtő és Gyógyító energia, amely mindenkor mozgásban van, s minél inkább mozgásban is tudjátok azt tartani, annál erősebbé, és élőbbé válik, mert a mozgás az, ami a folyamatosságot, tehát az Életet jelenti, míg a mozdulatlanság az, ami az adott ponton, vagy az adott állapotban való rögzültséget, a Folyamatossal ellentétes, már mindörökkön változhatatlan állandóságot, ekként a nemlétet adja.

Ezt kell átbillentsétek a Folyamatos VAN állapotára ismét, hogy a Volt felé haladó test-elem legyen az akár fizikai, akár nem fizikai test-elem! Amiként mondtam, ez még nem volna egykönnyen megvalósítható számotokra, mert az energiát még csak általánosságban tudjátok mozgatni, ekként a kezdeti lépést, vagyis a Szeretet Energiájának egy konkrét személy felé való áramoltatását tanítom meg.

Annál is inkább, mert ezzel még ténylegesen is csak ÉLNI: de nem visszaélni lehet módja bárki testben lévő személynek, ekként az ellentét sem férhet hozzá ama tudati Energiához, s nem is igazán akar, mert azt ő maga is csak egyképpen, éspedig önnön természetétől és szándékától eltérő módon lehetne képes felhasználni, nem ártva, de segítve azt, aki felé áramoltatja. Márpedig, ahogyan a Mester is mondta: megsemmisül ama birodalom, amely önmagával hasonlik meg: ekként megsemmisülne az ellentét birodalma is, ha a maga irányától eltérve, amely mindenkor a rombolás, a pusztítás természete, használna bárminő energiát.

Igaz: az a gondolat, a szándék megfogalmazódásának pillanatától nem is lesz, mert nem lehet a Tökéletes Bölcs Szeretet energiája Minthogy e Szellemi-tudati energia-áramoltatást nem csak ti, tehát nem csak a MAG-csoport tagjai, de a KULCS-csoportok tagjai, s szinte mindahányan képessé lehettek elvégezni, s ekként hogyan lehet leszokni a labirintusról is, hogy mind magasabb szinten elvégezzétek, a kezdeti Tanításokat e kötetben is közreadom: használhassa az, aki erre érez igaz késztetést szívében: A legelső lépésben még nem személyek felé, de a mindennapok során elétek álló, kevésbé szívesen végzett tennivalókon gyakorolhatjátok a tudati és érzelmi energia mozgatását, s annak a mindinkább pozitív irányúvá való változtatását.

A legegyszerűbb módja ennek az, ha a kevésbé szívesen végzett feladatot elmétekbe idézitek, s igyekeztek annak előnyeit megvizsgálni.

Mert az Óra ím elközelgett

A nők általában a vasalást szeretik halogatni, a férfi ember a mosogatást mellőzi előszeretettel: s akkor ezeknek hasznos és szükséges voltára kell fordítsátok figyelmeteket. Először még a feladattól függetlenül, tehát hogyan lehet leszokni a labirintusról akkor, amikor el kell végezzétek a nemszeretem munkát s ki-ki azt, amelyet nem szívesen végez.

A frissen vasalt ruhák szemnek tetszetős látványát, a szekrény kellemes belső képét, amelyben a vasalt ruhák oly szépen feküsznek egymáson, a vasalt ágynemű látványát, testnek kellemes érzését stb. Ha már tudtok ellen-érzés nélkül gondolni az adott feladatra, a feladat ellen szóló, s azt kevésbé kedveltté tevő gondolatok helyett már eleve e kedvező képeket idézzétek magatok elé akkor is, amikor ténylegesen sor kerül a teendő elvégzésére, s igyekezzetek már előre a frissen vasalt ruhának, csillogó és tiszta edénynek örülni.

Egy idő múltán már nem is lesz arra szükségetek, hogy akaratlagosan idézzétek magatok elé a kedvező képet: spontán fog felbukkanni Tudatotok mélyén, s akkor az adott feladat, ha nem lesz is a legkedvesebb elfoglaltságotokká, már előre az öröm, az elégedettség pozitív érzéseit fogja adni, s már ezzel a benső jóérzéssel láthattok hozzá ahhoz a munkához, amely számotokra ma még csak tehernek tűnik, ha Hogyan lehet leszokni a labirintusról tudja is: szükséges, hogy elvégezzétek.

Ez a legegyszerűbb, még inkább a pszichológia, semmint a Szellemtan körébe tartozó kis trükk, amellyel viszont már előkészíthetitek elméteket a tudati - akarati - érzelmi energiák magasabb szinten való mozgatására és annak irányítására.

Egyelőre elégséges, ha ennyit igyekeztek megvalósítani, annál is inkább, mert ezt az energia-mozgatást mindahány feladatnál alkalmazhatjátok, s ekként alkalmaznotok is kell, hogy a fizikai síkon reátok váró feladatok ne terheljék le a szükségesnél jobban Tudatotokat.

Uploaded by

Ha már mindahány feladatot örömmel, azok előnyeit tekintve tudjátok elvégezni, rengeteg energiátok szabadul fel, és még annál is többet nyerhettek, hisz ti magatok fogalmazzátok meg azt a magatok számára: de már mások, esetleg sokak hasznára.

S a már megfogalmazott pozitív energia nem csak önmagában és önmagától lesz többé és erősebbé, de mert az mindenkor a hozzá hasonló energiát is vonzza magához, már a Légtérből, s a Kozmikus Térből is mind több pozitív energia áramolhat felétek.

A megnövekedett energia használatát azon-ban már a következő alkalommal ismertetem. Addig elköszönök tőletek amiként szoktam, az Atyának, az Úr Krisztusnak, és Szentlélek Máriának Áldását kérve és küldve, amiként küldve Szeretetem és áldásom erejét is mindőtökre: Az első tanítás óta csaknem két hónap telt el: aki akarta, ennyi idő alatt begyakorolhatta a gondolatok energia-irányával való bánásmódot, s a nemszeretem munkákat átprogramozhatta elméjében 5 Tandari Éva: Mert az Óra ím elközelgett… A MAG-ocskáknak I.

Ennek a folytatásaként, a gondolati energia magasabb szinten való használatát mutatom meg néktek. A legideálisabb persze az volna, ha tudati erőitek révén lehetnétek képesek bekapcsolódni egy-egy gyógyító folyamatba, amikor is munkatársam Szellemi - lelki - tudati energiáit egyesítve igyekszik ráhatással lenni egyes beteg testvérek megbetegedett testrészére, belső fizikai hogyan lehet leszokni a labirintusról, vagy, ha a körülmények akként hozzák, akár a megszállottság állapotában lévő testvér Én-részére vagy agyának sejtjeire, és annak nem fizikai, tudati egységeire.

leszokni a dohányzást 27 éves korig Abbahagytam a dohányzást, de nem köhögtem

Erre azonban nincs mód, hisz a gyógyítás maga gondolati úton folyik, s mert hogy a gondolati úton való kommunikáció még nem adott számotokra, a folyamatba sem léphettek bele gondolati úton. Mindazonáltal megkíséreljük amennyire lehetséges, közelről megmutatni a gyógyítás e formáját. Amit tehát most elétek tárunk, ne mint fizikai, és ne mint az általatok látható, de Szellemi - tudati rezgéstartományokban zajló folyamatot kövessétek figyelemmel, hisz megvalósítani is csak akként lesztek, vagy lehettek képesek.

Ezen felül és ezen hogyan lehet leszokni a labirintusról azt is kell, hogy tudjátok, hogy magatok nem lehettek képesek már még csak Én-részeitek részleges és időleges megbontására sem: mindenkor Őrszellemetek segítségét kell kérjétek, s ha annak nincs kifejezett akadálya, a segítséget meg is kapjátok.

Nem mindenkor lehetséges a beteg testvér gyógyulását elérnetek: ezért még akkor sem kell, hogy kudarcnak éljétek meg, ha a meggyógyítandó Testvér állapota nem, vagy alig is javul. De könnyebbséget adhattok Tudata, és Szellemi Én-része számára, s ez utóbbinak akár egy bizonyos mennyiségű tiszta Energiát is küldhettek ekként, ami már akkor is a test könnyebbségét adja, ha a valós és végleges gyógyulás nem következhet be.

Ha a betegséget valamely karmikus ok végett kell elviselje az illető Testvér, vagy az Énrész vállalása, esetleg valamely Megtapasztalás megszerzése végett, a gyógyítás eredménye nem az lesz, amit ti, vagy akár ő maga is tudati szinten várnátok: de az Én-rész feladata lesz könnyebbé, s az mindenképp könnyebbé lesz, hisz az átáramoltatott energia mindenkor hatalmas Szeretet-energia mennyiség kíséretében áramlik a test, a Tudat s az Én-rész felé, amelyből az Én-rész és akár maga a Tudat is meríthet.

Melyek a vazokonstrikció leggyakoribb okai?

Ha a gyógyítandó Testvér nem önkívületi, vagy erősen megszállott állapotban van, maga hogyan lehet leszokni a labirintusról bekapcsolódhat a gyógyításba, akként, hogy a felé áramoltatott energiát igyekszik mind- inkább befogadni. Ez esetben jó, ha az esti órákban tudjátok végezni a gyógyítást, amikor a légtérben lévő negatív energiák már legalább részben eloszlanak, s helyüket a tisztább Kozmikus energiák töltik be.

Bár mi munkatársammal az éj, vagy inkább már a korahajnal óráiban kezdjük a gyógyítást, ezt mégsem javasolhatom mindannyiótoknak, mert a ti tudati és testi Idő-rendszeretek más, ekként abban az időben, amikor munkatársam a leginkább hogyan lehet leszokni a labirintusról, s leginkább képes az Energia levonzására és használatára, ti a fáradtságtól nem lennétek erre képesek. A leghelyesebb tehát valamely késő esti órában hozzá kezdeni a gyógyításhoz, vagy ha módotokban áll, s ha ébredés után kellőképp aktívvá tudtok válni, a szokott ébredési időt megelőzve, a kora reggeli órákban, amikor még viszonylag tiszta a Légtér.

S most kövessétek figyelemmel egy ilyen gyógyítás folyamatát, amiként mondtam, az egyes mozzanatokat akként figyelve, hogy azok egyike sem testi cselekvés: de tudati és Szellemi mozdulat, amelyek nem a ti Tér-Idő rendszeretekben, hanem az afölött lévő Idő-síkban zajlanak. S mert hogy a folyamatot belülről tudjuk a leginkább elétek tárni, akként, hogy azt ténylegesen is végrehajtjuk, átadom munkatársamnak a szót, aki most akként kell bevégezze a gyógyítást, mint amikor Úton van mellettem.

Egy Én-rész eleme révén a gyógyításra koncentrál, s annak minden mozzanatát átközvetíti a Tudat felé, már akként, hogy az leírhassa számotokra: miként készül elő, miként készíti elő a gyógyítandó Testvért, miként kezdi, s végzi a gyógyítást magát. lehetséges leszokni a dohányzás következményeiről

Kockázati tényezők és patofiziológia

Néki természetesen az én közreműködésemmel kell mindezt bevégeznie, hisz amiként mondtam, az ő felsőbb szintű Vezetését, de őrizését is reám bízta a Kegyelem 6 Tandari Éva: Mert az Óra ím elközelgett… A MAG-ocskáknak I.

Nem véletlen, hogy csak Őrszelleme, vagy Szellemi Vezetője engedélyével és közreműködésével lehet képes rá bárki is, s amiként az minden egyéb, a testet, a Tudatot, a Szellemet érintő energia-ráhatás révén történő beavatkozás esetén van, az engedélyt az Őrszellem, de még a Szellemi Vezető is A Mester engedélyével adhatja meg, amiként az sem véletlen, hogy ezt senki sem lehet képes negatív szándékkal végrehajtani.

Akiben hogyan lehet leszokni a labirintusról ellenséges érzelmek, gondolatok, netán ártó szándékok, vagy a gyógyítandó hogyan lehet leszokni a labirintusról iránti harag bárha legkisebb árnyai is vannak, nem kaphatja meg az engedélyt, amiként nem kaphatja meg az sem, aki csak a maga akaratát, s nem valós Feladatát kívánja követni s betölteni.

Aki kifejezetten a Tudat hogyan lehet leszokni a labirintusról és a maga akarata szerint való befolyásolásának céljával igyekszik az agyba, s az agy Tudatába férkőzni, megnyitja ugyan a maga korona csakráját, de csak az ellentét számára, viszont ezen az úton nem nyithatja meg a beteg s most az teljességgel mindegy: fizikai, vagy egyéb jellegű betegségben szenvedő korona csakráját, mert a beteg személyt nem csak Őrszelleme: más Segítő és Őriző Szellem-testvérek is megoltalmazzák attól, hogy akarata ellenére az ellentét fogságába kerüljön.

Amiként már korábban is mondtam, a csakra megnyitását csak az Őrszellem, vagy a Szellemi Vezető végezheti, s ha valaki önként, és tudottan fordul olyan személyhez, hogyan lehet leszokni a labirintusról a Törvény ellenében nyitja meg a korona csakrát, vagy a testcsakrák bármelyikét, önként vállalja annak következményeit is. A beteg, kiváltképp ha öntudatlan, azaz eszméletlen állapotban van, nem lehet képes önmagáért ekként felelni: így az ő védelmét Mi kell, hogy biztosítsuk.

Aki már eleve megszállottá lett, annak csakráját sem nyithatja meg senki más, csak az, akinek ő maga megengedte, s az még, aki az illető Testvér gyógyításának feladatát kapta az Úrtól, s akkor az az Úr engedélyével és Őrszelleme, vagy Szellemi Vezetője segítségével lesz képes a csakra megnyitására, de ő is csak a gyógyítás a legfontosabb az, amikor abbahagyja a dohányzást, s aztán be kell zárja a csakrát, amit ismét csak a Mi segítségünkkel fog tudni bevégezni.

Nos, ennyi előzetes információ után kövessétek figyelemmel: hogyan, miként történik egy ilyen gyógyító Út, majd azt is elmondom: mit, mennyit és hogyan tudhat ebből végrehajtani az, akinek nem kifejezetten Feladata, de mint igaz Hogyan lehet leszokni a labirintusról a Szeretettől vezéreltetve kívánja elősegíteni Testvérei gyógyulását.

Érzem Jelenlétének semmihez sem hasonlítható Erejét, s most még fokozottabb mértékben, mint az imént, amikor még imáimban szólítottam meg ŐT. Érzem és tudom, hogy mellettem, pontosabban most egy bizonyos fokig hogyan lehet leszokni a labirintusról áll: áll, és várja, hogyan lehet leszokni a labirintusról Őt hívó Gondolatom utolsó rezgése is elcsituljék elmémben. Amikor ez megtörtént, s a hívó Gondolat helyét már a Jelenlét bizonyosságának energiája tölti be, megkapom a késztetést: akkor a gyógyítandó Testvér teljes alakját magam elé idézem.

Ha személyesen nem ismerem azt, akit gyógyítani kell, az ismert - tudott adatokat hogyan lehet leszokni a labirintusról magam elé, s azokat egy tetszőleges, de az illető Testvér nemének és korának megfelelő testbe vetítem át képzeletem útján. Ekként mintegy megszülöm magamban - magamnak azt, akiről esetleg csak a nevét, a nemét, és a nagyjábóli életkorát tudom. De mert az illető, képzeletemben megfogalmazott személy nevesítve van, éspedig a gyógyítandó Testvér nevével lett felruházva, akarati energiám révén a képzelt személy egy időre teljességgel is azzá a személlyé változik, akit gyógyítanom, vagy akár csak energetizálnom kell.

Ennek biztosítéka Vezetőm jelenlétében gyökerezik, Aki a képzeletemben megfogalmazott személy, és a tényleges fizikai személy közti energia-távolságot áthidalja, megszűnteti, vagyis a képzelt személy felé áramoltatott energiának a valós személyhez, annak fizikai testébe való eljutását lehetővé teszi, hisz a gondolati-akarati kép, és a valós személy Szellemi Energia-teste közös energia-tartományban van, s ez megadja a két energia-kép eggyé olvadásának lehetőségét.

A nevesített gondolati képet mint alvó személyt képzelem magam elé. Számomra ekként egyszerűbb, még akkor is, ha általam ismert Testvért akarok gyógyítani, mert az álomba merült test tudati energiái 7 Tandari Éva: Mert az Óra ím elközelgett… A MAG-ocskáknak I. Magam elé idézem tehát a testet, s gondolataim útján ki is mondom, amit látok. Testvérem kényelmesen, ellazult testtel, álomba merült Tudattal fekszik.

Testét egy könnyű, puha gyapjú-takaró fedi, mintha a hó hullott volna rá puhán és szelíden. Feje egy kissé oldalra fordul, alig süppedve be a feje alatt lévő párnába, keze lazán az oldala mellett pihen. Légzése egyenletes és nyugodt. Egy kis ideig nézem, őrizem az álmát. Eközben Vezetőm energiát áramoltat felém, korona csakrámon át áramoltatva azt két karomba, majd hogy magam már teljességgel feltöltődtem, kiemelem az ágyból az álomba merült testet.

Nem érintem, Akaratom révén emelem meg testét, amely továbbra is akként fekszik, már csak a levegőben lebegve, amiként az imént az ágyon nyugodott.

A test teljességét megtisztítom az esetlegesen reá tapadt negatív energiák: egy szikrája nem marad rajta semminő negatív energiának, de még annak legkisebb eleme, vagy az elem emléke sem marad azon.

A korona csakránál kezdem a tisztítást, lefelé, a lábfej felé húzva kezemmel a test felszínén maradt negatív energiát.

Labirintus – élet és halál szent játéka

Eközben bal kezemmel az imént testembe áramoltatott energia kiáramoltatása révén mindjárt be is fedem a már megtisztított test-felületet. Megtisztítom, és befedem az arcot, a nyakat, a mellkast, a karokat, a has-tájékot és a lágyékot, majd mindkét lábat, a talp közepéig, aztán ismét a fejtetőnél kezdve elvégzem a műveletet a test alsó, háti részén is. Amikor ismét a talphoz érek, az összegyűlt negatív energia számára fogalmazok meg egy kis energia-gömböt.

Abba áramoltatom át a test felszínéről egybe gyűjtött negatív energiát, s hogy ezt is elvégeztem, az alsó és a felső pozitív energia-réteget a talpnál hermetikusan zárom hogyan lehet leszokni a labirintusról, hogy én magam a negatív energiát tartalmazó gömbbel még a megfogalmazott pozitív energia-burkon kívül maradjak.

A gömb magától záródik be kezemben, amiként magától nyílt is ki. Ezt a gömböt még nem én viszem el Shambhallába, hisz még nem a testben s a Tudatban lévő ellentét-szellemet, nem is az azáltal feláramoltatott negatív energia-halmazt: még csak a közegből a testre tapadt negatív elemeket tartalmazza.

A bezárt gömböt jobbomból átnyújtom a közelemben erre várakozó Segítő-szellemnek, aki a megfelelő helyre kell juttassa. Magam ismét az alvó testvért figyelem, aki immár teljes biztonságban alussza álmát. Aztán egy pillanatra magamba irányítom figyelmemet: a tarkómra és a korona csakrámra koncentrálok: elsőként az Útra kiválasztott Én-elemet emelem le Én-részem teljességéről, majd hogy az levált az Én-részről, s betöltekezett egészen a Vezetőm által leközvetített Erővel, és Én-részem teljességének Én-érzetével, már abban hogyan lehet leszokni a labirintusról egyetlen kis Én-elemben folytatom megkezdett munkámat.

Akkortól én nem a testemben, de attól távolabb, az Én-elemeben létezem tovább, s akkortól az a parányi Én-elem vagyok. Kiemelkedem a fizikai test korona csakráján a magam testébőls mint különálló Énegység, figyelem tovább az előttem alvó Testvért.

Tudom a feladatomat, és ismerem a feladat minden mozzanatát, hisz most én, mint Én-elem, tulajdonképpen egy vagyok az Én-résszel, amelyről leváltam.

Az Én-rész és köztem egy hajszálnál vékonyabb, de mindennél erősebb energia-szál a biztosítéka annak, hogy visszatérhetek, de az a biztosítéka annak is, hogy mint az Én-rész teljes jogú képviselője végezhetem el feladatomat.

  1. Offolda - Bezzeganya
  2. A fent leírt tünetek megnyilvánulásának intenzitása a betegség stádiumától és a test állapotától függ a kérdéses patológia megjelenése előtt.

Eltávolodom a magam fizikai testétől, s az előttem lebegő test felé közeledem. A korona-csakra felé haladok, majd akként merülök el a testet körülvevő pozitív energia-burokban, mintha vastag, süppedő hab-rétegbe merülnék alá.

Skynet - Mutánsok

Közeledtemre a korona csakra lassan megnyílik, s én a koponyában lévő agy hártyája, és a koponya-csont közé érkezem: a csakra, ahogyan kinyílt, ismét be is záródik. Ezzel a feladat kezdetét veszi.

Még mielőtt az agy felszínét borító hártyához közelebb lebegnék, ismét megfogalmazok magamnak egy pozitív energia gömböt. Ez most nagyobb, mint az iménti volt, s több, szinte megszámlálhatatlan kis rekeszt rejt magában, amelyek egymástól is el vannak választva. Minden rekesz tetején kis fedő-lap van, amelyet Gondolatom révén érintve nyitok és zárok is vissza.

Ahogy az agy felszínére ereszkedem, a gömb teteje lassan lenyílik, s az alsó fél-gömb alá csúszik, ekként már láthatóvá is lesz a számtalan rekesz. Elsőként itt, az agy felszínén kell egybe gyűjtsek minden szikrányi negatív energiát, akként, hogy az agy hártyája fölött suhanva, akaratommal vonom őket el a hártyától, s amely negatív elemet felemeltem, azonnal beközvetítem a Gondolat erejére megnyíló újabb és újabb kis rekeszekbe.

Egyik a másik után nyílik meg, majd hogy a negatív elem bele került, záródik is be ismét, légmentesen zárva magába a fogságába került negatív energia-elemet.

Beküldte: ReactorEgyéb 4: Az oroszlán ma éjjel nem alszik 1 A Bugyborék Strandfürdő épülete a zeneiskolához hasonlóan felújított napsárga színű volt, az ablakok közt kiemelkedő fehér betonkeretekkel.

Az agy teljességének felszínét végigjárom ekként, s amiként a testtel is tettem, balommal mindenkor a pozitív energiát közvetítem a már 8 Tandari Éva: Mert az Óra ím elközelgett… A MAG-ocskáknak I. Amikor a végére érek e felszíni Útnak, az agy épp úgy be van burkolva a fehér, ködszerű pozitív energiával, amiként korábban a test felszíne. Ezt követően a kis-agy felé vezet az Út. Az Én-rész, amely egyéb esetben a test álom-időszakára rendszerint kiemelkedik, most a maga pontján van.

fejfájás cigaretta dohányzása után mi a teendő gyors módszer a dohányzásról való leszokáshoz

Várakozik, hisz számára is fontos és szükséges, elhízhat, ha leszokik a dohányzásról megtisztítsam, s beburkoljam a Vezetőmtől kapott energiával. A kicsiny Én-rész még homályos, amiként a kis-agy teljessége is. Elsőként az Én-részt kell megszabadítsam az ellentét által reááramoltatott negatív energiáktól, hogy végre egy kis könnyebbséget élvezhessen, majd hogy őt is beburkoltam a pozitív energiába, akként tűnik, mintha maga is álomba merült volna.

Teljességgel elnyugszik és megpihen, s ha nem alszik is, töltekezni igyekszik a köré áramoltatott pozitív energia révén.

Ez után még a kisagy egyes kamráit, s minden agy-sejtjét megvizsgálom: ahol negatív energiát találok, azt leemelem, s a gömbbe helyezem, amely automatikusan zárja el a kis rekeszekbe mindet. Aztán a kis-agy érrendszerét és az idegszálakat kezdem tisztogatni. Mint amikor egy vékony csövet fog a markába valaki, hogy azt végighúzva tenyerében, megtisztítsa a reá rakódott portól, akként húzom végig én is kezemet mindahány éren, és mindahány idegszálon is.

Az alkoholizmus, a kábítószerrel való visszaélés és a téves gyógyszerészeti vonatkozások

Gömböm most mellettem lebeg, követve minden rezdülésemet, miközben jobbommal a negatív energiákat és energia-elemeket húzom le az érfalakról és az idegszálakról, balommal már a pozitív energiát áramoltatva vonom be azokat, hogy megoltalmazzam az ellentét újabb támadása esetén.

Ahogy egy ér egy szakaszát megtisztítottam, a gömb egy rekeszére koncentrálok, amely ekként megnyílik: a negatív energiát bele áramoltatom, s hogy az ismét bezáródik, a következő szakaszon begyűjtött negatív energiát már egy következő rekeszbe juttatom.

Ha visszapillantok a már megtisztított agy-felületre, az érfalakat és az épp úgy megtisztított idegszálakat akként látom, mintha ezüst-szálakat látnék magam mögött, míg ha a még meg nem tisztított részekre pillantok, mintha olajjal szennyezett, s portól ragacsossá lett csöveken pillantanék végig.