Hasát duzzasztva, ha leszokott a dohányzásról.

Hányat ütöttek kietek rá? Megnézték, ugy is volt. Kietek kezdték, én bevégeztem. Azé a medve, a ki agyonüti, nem azé, a ki aszongya neki, hogy jó napot kivánok. Én meg csak azt mondom, hogy az a medve tőlem és fiam Benedektől olyan három ütést kapott, hogy idáig magától is megdöglött volna. Kietek csak az utolsó perceit zavarták meg neki azzal a dorongolással.

Pattantyus Dávid fölvette a földről szétrongyolt ujjasát, s oda tartotta Kelemen uram elé, mondván: — Ugy támadt rám a medve, mint a veszett ördög. Látja kend az ujjasomon. Hát mutass csak ha leszokott a dohányzásról karcolást a bőrödön! A medve széttépte orr-inhaláló a dohányzásról való leszokáshoz zekédet halálos kínjában, aztán fölfordult.

  1. KARÁCSONY BENŐ: UTAZÁS A SZÜRKE FOLYÓN
  2. А здесь они содержали какое-то животное, - произнес голос.
  3. Eltűnnek a ráncok, ha leszokik a dohányzásról

Kietek pedig agyonverték döglött korában. Addig pedig a medve közös jószág. Levágtak két nagy bokrot, a vadállatot rája kötözték, s ugy vontatták szép lassan, csöndes beszélgetés közt a faluba, be egyenesen a dulló házába, a hogy akkor még a szolgabirót hivták. Éppen etették a dulló négy kutyáját. Nagy medvefogó, hosszufogu, erős, éhes ebek voltak, melyek a vadszagtól nekibőszülve, pokoli csaholással a medvére vetették magukat s egy szempillantás alatt izekre szaggatták. A négy székely a tornácra menekült a veszedelem elől.

Megkezdtük, be kell annak fejeződnie. Ha egyszer pör, hadd legyen pör.

Gyulladt és tartósan beszűkült légutak jellemzik.

Kezet fogtak egymással, annak jeléül, hogy szavukat adták a pör folytatására. Ezzel a mondással erősitették meg a szerződést. Estefelé hazajött a dulló Csik-Szeredából, hol a királybirónál volt valamiféle ügyben. Kelemen és Pattantyus eléje terjesztették az ügyet. A dulló figyelmesen meghallgatta a beszédet, s mondá: — Tehát arról volna szó, hogy mely csapások lettek volna halálosak a medvére nézve, az utóbbiak-e, vagy az előbbiek?

Hol van? Hát akkor meg mit pörösködnek?

COPD: gyors áttekintés

Ha leszokott a dohányzásról medve maga mellékes, — felelt Kelemen. Csak érte adja ki a jutalmat. A két székely egymásra nézett, megvakarta a fejét s rövid gondolkodás után egyértelmüleg szóla: — Hát ne legyen hasznunk.

segít az afobazolnak a dohányzásról való leszokásban különösen a nők számára könnyű leszokni a dohányzásról

De az igazságnak ki kell derülnie. Nem derülhet ki. Ha csak itt nem fekszik előttem a medve s egyenkint ki nem tapogatom, hasát duzzasztva melyik csapás hol érte? Én csak tudom, azért vagyok dulló! Ez a becsületes német ember, a ki a székelynek annyira imponál, nem más, mint Erdély gubernátora, a kit a góbék sohse hivnak másképp, hasát duzzasztva Guber Mártonnak.

Minden székelynek megvolt a joga, hogy odáig appeláljon a pörös ügyeivel. Guber Márton uram ráér még várni. A góbék persze hogy nem vetették meg a szives kinálást.

Egyszer csak, ugy véletlenül, diskurálás közben, a dulló kihoz a pipatóriumból egy gyönyörü, hajlós meggyfa-pipaszárat és dicsekedve mutatja az atyafiaknak.

Olyan erős, mint a kard. Sujtson csak vele ide a tornác gerendájára. Kelemen gazda fogja a meggyfapipaszárat s olyant suhintott vele a gerendára, hogy csak ugy porzott. Utána megvizsgálták a szárat. Nem volt annak semmi hibája. A következő percben már Pattantyus gazda sujtott vele, még pedig olyan alaposan, hogy hasát duzzasztva szár hosszában kétfelé repedt. Drága jószág az. Kelemen gazda kezdte. Mi közöm hozzá? Ekkor esett le az álla Kelemen uramnak.

A kongó folyosó alaktalan morajából két furcsa szó ütötte meg a fülét: mintha valaki azt mondta volna: "telzü odaik".

Pattantyus megcsóválta a fejét, kétfelé törölte a bajuszát s szóla: — Mi türés-tagadás ha leszokott a dohányzásról, szomszéduram, ketten mesterkedtünk mi ugy a pipaszárban, mint a medvében. Vállaljuk el közösen mind a kettőt. Ez jár legközelebb hasát duzzasztva igazsághoz. Kelemen elnevette magát, kezet fogott Pattantyussal és mondá: — Vegyük ugy, mintha furulyáztunk volna.

Én fujtam, kend meg billegtette. Hasznunk is csak annyi van az egész medvevadászatból, mintha furulyáztunk volna egyet. Igy ért véget a két oláhfalusi góbé pöre. Svájci barangolásaim alatt összebarátkoztam három fiatal emberrel. A kompánia először egy szál franciából, egy vidám párisi fiuból állott, a ki szörnyen unta magát a fizetőpincérek köztársaságában.

CigiDoki - Első lépés a dohányzásról való leszokás útján

Egy napon a kalapját elfujta a szél, én megfogtam és udvarias meghajlással átadtam neki. Ő még kecsesebb meghajlással köszönte meg és megkérdezte, merre utazom. Szórakozni szeretnék. Mászkáljunk együtt. Másfél óra mulva egészen jóbarátok voltunk. A nélkül, hogy én bármit beszéltem volna magamról, ő egész családjának történetét elmesélte, humorisztikus modorban elővezetvén az összes alakokat, a kiket különben szeretettel tárgyalt, de kifigurázott.

Egyszerre aztán hirtelen elkomolyodott. Szabad kérnem, ön kicsoda? Ujságiró Budapestről. Az alku meg volt kötve. Mondhatom, hogy pompás utitárs volt, bár többet fecsegett a kelleténél. És mindig Párisról. Örökké csak a hasát duzzasztva fővárosa lebegett szemei előtt és az ajkán. Az volt a kedvenc vicce, hogy Páris szebb város, mint Svájc. Engem egyszerüen publikumnak tekintett és előadásokat tartott.

Meg volt győződve, hogy az ő városát és a párisiakat bámulom. Franciaországgal és a franciákkal nem foglalkozott, csak Párissal és a párisiakkal. Versaillesnál és Fontainebleaunál megszünt ránézve a világ. De nagyon szeretetreméltó volt a ha leszokott a dohányzásról elfogultságában. Egyszer egy havasi kocsmában, mely villámosan volt világitva és gázzal fütve s melynek szomszédságában a glecsert mesterségesen fagyasztották, mert különben nyár közepére elolvadt volna, azt inditványozta Leblanc ur, hogy bővitsük ki a kompániát.

A közönségét akarta fölfrissiteni. Estére hozott is már egy angolt, a ki rövidszáru fapipáját szítta folyton és rengeteg bámulattal nézett az örökké fecsegő franciára. Mister Perrins jó, alkalmazkodó, hallgatag ember volt. Párisról lévén természetesen szó, megjegyeztem valamire, hogy ez Londonban mégis különb. Leblanc lesujtó tekintetet vetett rám és megvetőt Perrinsre. Hasát duzzasztva London?

A westminszteri apátság, meg a párisi Panteon? Eh, bánom is én. És nagy füstfelhőket fujt ki. Hat év óta nem is voltam Angliában. Ezt a hat esztendőt Indiában, Afrikában s más efféle helyeken töltöttem. És kitünően ettem Durandnál a Madeleine-téren. Én nem hagyom magamat ilyen szamárságokkal bolonddá tenni.

Leblanc sápadt lett és rám nézett, mintha azt mondaná: Látod, bolond a szegény. Perrins elnevette magát. Olyan szép frázisokat tudnak gyártani s az egész világon el tudják terjeszteni… mi azalatt a portékáinkat terjesztjük el, mint afféle komisz, köznapi náció. De nem mernek moccanni s ez a fő. Estefelé komolyan kezdtek összeveszni, bár Perrins egy rossz szót nem mondott a franciákra, csupán Leblanc halmozta el sértésekkel az angol nemzetet, a mire Perrins nem sértődött meg.

MÓRICZ ZSIGMOND: HÁZASSÁGTÖRÉS

Ekkor villámháritónak oda hoztam egy németet. Leblanc ellenséges szemekkel méregette. Arca egész sötét lett, mikor a német Párist kezdte agyba-főbe dicsérni. Egyszer meg is jegyezte: — Nem vagyunk mi pojácák. Hát önök otthon már sehogy sem tudnak mulatni? Nem önöknek csináltuk Párist.

COPD: TüNETEK, OKOK, KöVETKEZMéNYEK, TERáPIA - WELLNESS -

A német meghökkent. Leblanc arca eltorzult. Nem láttam. Sőt becsületszavamat adom, hogy sohse fogom látni. A német zavartan mosolygott. Mikor aztán német barátunk a császárjáról kezdett adomákat beszélni, végképp elromlott Leblancnak a jó kedve.

Mi olyan nemzethez tartozunk, melyben mindenki maga helyett gondolkozik. Maga pedig egy olyan nemzetből való, melyben a császár gondolkozik valamennyi helyett.

The Project Gutenberg eBook of ELBESZÉLÉSEK ÉS TÁRCÁK, by Viktor Rákosi

A német elképedt, de mérsékelte magát és továbbra is velünk maradt. Délután mind a négyen együtt kimentünk a hegyek közé.

Felhagytam a dohányzással és elkezdtem vándorolni mikor hagyná abba a dohányzást egy nap alatt

Sötétedett már, mire visszatértünk. Valami havasi kürthangversenyt hirdettek a koncert-teremben. Három ur és egy csinos fiatal nő fujta a kürtöt. Sok és előkelő közönség hallgatta. Egy pásztordalba fogtak és a van egy nap, amikor abba kell hagynia a dohányzást irtóztató hamisan intonált.

Erre a nagyszakállu prim odalépett hozzá, kirántja kezéből a kürtöt és a hátsó ajtóra mutat.

TARASZOVICS REGGELE.

A hölgynek könny szökik a szemébe és ingatag léptekkel távozik. Mozgás a közönség körében. Mindnyájan hallgatagon követtük.

Posta nem jött? Van valami, vagy nincs? Legyintett a kezével, szép fehér, ápolt kezével, s ezzel mindent megmondott.

Hôtelünk éttermében helyezkedtünk el. Addig nem avatkozhatunk bele.

hogyan lehet leszokni a dohányzásról és az ellenszenvről dallam a dohányzásról való leszokáshoz

Egy fiatalember közeledett az asztalhoz. Ne vegye rossz néven, hogy önnél, mint honfitársaimnál alkalmatlankodom. A nevét a hôtel tábláján olvastam. Lesz szives egy lovagias ügyben segédkezni? Ott a koncert-teremben? Sugárzó arccal cipeltem az asztalunkhoz. A francia elégtételt készül venni a nőn elkövetett sértésért, az angol készül megvizsgálni az ügyet, a német hirlapi boszura készül — és mit teszünk mi?

Mit hasát duzzasztva a magyar? Nem habozik, de cselekszik.